อาชีพ

                  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม การทำสวนยางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของตำบล พืชผลทางการเกษตรรองลงมา ได้แก่ทุเรียน เงาะ ลองกอง กล้วยหิน ข้าวโพด ฯลฯ สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย นอกจากนี้ราษฎรมีการประกอบอาชีพเสริมได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มกล้วยหินฉาบ ทุเรียนกวนบางฤดู กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงวัว จับปลาน้ำจืดในบึงละหารแย บึงกะติง เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

 – ธนาคาร 1 แห่ง
– ปั้มน้ำมัน 3 แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง