กิจกรรม : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2558

Posted by:

รายละเอียด :
    วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้คงไว้ โดยมีนายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ(นายกอบต.)กล่าวเปิดพิธี และนายสอาด สลีมิน(ปลัด อบต.) กล่าวให้โอวาท

b_0110815_155504 b_0110815_155606 b_1110815_155506 b_1110815_155608 b_2110815_155610

0

Add a Comment