a2


readmore

a3


readmore

a4


    1 ก.พ. 2560 ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

    1 ก.พ. 2560 ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อง พ.ศ.2559

    31. มค. 2560 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) [รายชื่อ]

    readmore

    ข่าวความเคลื่อนไหวทางราชการ